smartphoto group -Openbaarmaking transparantiekennisgeving

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie
Wetteren, 29 juni 2023 – 22.45 uur
smartphoto group – Euronext Brussels: SMAR

Krachtens artikel 9bis van de statuten van smartphoto group NV dient elke houder van stemrechtverlenende effecten kennisgeving te verrichten wanneer de gehouden stemrechten verbonden aan de stemrechtverlenende effecten de drempels van 3%, 5%, of enig veelvoud van 5% van het totaal van de bestaande stemrechten bereiken, over- of onderschrijden.

Conform artikel 14 en artikel 29 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, maakt smartphoto group NV volgende kennisgeving openbaar:

De vennootschappen Midelco NV, Cecan Invest NV en Isarick NV, én de heer Philippe Vlerick, Doorniksewijk 49, B – 8500 Kortrijk, hebben de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en smartphoto group NV ingelicht dat het gezamenlijk percentage van het aantal verworven stemrechtverlenende effecten of stemrechten op 20 juni 2023 de drempel van 20% heeft overschreden door de verwerving van 30 000 aandelen door Cecan Invest NV. Het totaal aantal aangehouden stemrechten door de personen die in onderling overleg handelen, bedraagt na deze transactie 789 970 of 20,04%. Hieronder worden de details van de ontvangen kennisgeving weergegeven. 

Het volledige persbericht vind je hier.